TAK MAŁO TRZEBA NAM
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW


PROJEKT FINANSOWANY Z FUNADACJI PZU


W trakcie kilkuletniej pracy z osobami niepełnosprawnymi terapeuci zauważyli potrzebę pogłębienia relacji pomiędzy dzieckiem i rodzicem, a także pokazanie właściwej postawy rodzica wobec niepełnosprawności jego dziecka. Z poczynionych obserwacji wynikało, że należy podjąć próbę wypracowania nowych postaw rodzicielskich, które pozwoliłyby na zwiększenie samodzielności i aktywności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wynikiem tego byłaby również zmiana nastawienia rodziców do niepełnosprawności ich dzieci, a także zaangażowanie podczas pracy rehabilitacyjnej.

Postanowiono przeprowadzić projekt TAK MAŁO TRZEBA NAM - WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW. Jego beneficjentami były dzieci oraz młodzież niepełnosprawna pozostająca pod opieką Stowarzyszenia wraz z rodzicami.

Głównym celem tego projektu było ukształtowanie trwałych postaw wśród rodziców dzieci niepełnosprawnych, sprzyjających zwiększaniu samodzielności oraz aktywności społecznej ich dzieci.

Cele szczegółowe obejmowały:

-
-
-
-
-

integrację rodziców dzieci oraz terapeutów;
obserwację zachowań rodzicielskich prowadzoną przez psychologa podczas zajęć terapeutycznych i zabaw;
przeprowadzenie wszechstronnej edukacji rodziców podczas warsztatów psychologicznych (podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym) oraz podczas indywidualnych spotkań w Stowarzyszeniu - tematyka obejmowała m.in. rozwój dziecka, symptomy chorób, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, sytuacje stresowych w życiu dzieci i rodziców, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, motywowanie do zwiększania wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;
bserwację przez rodziców różnorodnych form rehabilitacji;
zorganizowanie sytuacji służących poznawaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych.

Rezultatami projektu były:

-
-
-
-
-
podniesienie wiary rodziców w możliwości dzieci;
zmiana nastawienia rodziców oraz poprawa postaw rodzicielskich;
wychwycenie problemów wychowawczych;
nauka przez rodziców ćwiczeń i technik rehabilitacji;
wspólny pobyt pozwolił na utworzenie grupy wsparcia.

Przebieg projektu:
W projekcie zawarte były różnego rodzaju formy rehabilitacji społecznej Zorganizowany został wspólny trzydniowy wyjazd rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi i terapeutami do Gospodarstwa Agroturystycznego w miejscowości Mszano (sierpień 2007 r.). Przeprowadzone zostały tam warsztaty psychologiczne dla rodziców. Psycholog omówił kwestie dotyczące zarówno niepełnosprawności dzieci jak i kształtowania właściwych postaw wśród rodziców.

W trakcie pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym przeprowadzone zostały zajęcia integracyjno - rehabilitacyjno - edukacyjne, takie jak:

-
-
-
-
-
dogoterapia;
muzykoterapia;
hipoterapia;
rehabilitacja ruchowa;
zajęcia z logopedą.

Podczas przeprowadzania zajęć wykorzystana została forma warsztatów, pogadanki, metody pokazowe, krótkie wykłady. Aby utrwalić pozytywne skutki wyjazdu, wszystkie formy rehabilitacji były kontynuowane; przeprowadzano spotkania rodziców z psychologiem oraz dogoterapię. Udzielony został także instruktaż, w którym zawarte były przykładowe ćwiczenia, jakie rodzice mogą sami przeprowadzać ze swoimi dziećmi w domu.

URUCHOM POKAZ SLAJDÓW